WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray

400 ml Spraydåse
kr. 79,49

kr. 198,72 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray

PRODUKTOVERSIGT:
En farveløs glansspray med flydende silikon til nem og silkeglans politur af motorcyklers overflader. Kan også anvendes som smøremiddel til metal-, plast- og gummidele.

EGENSKABER OG FORDELE:
• Strålende glans
• Formindsker friktion
• Hjælper med at forebygge revnedannelse / for tidligt aldring af gummidele
• Virker hurtigt

TYPISKE ANVENDELSER:
Produktet er udviklet til brug på metal, carbon, plast og gummi.

BRUGSANVISNING:
Ryst godt inden brug. Spray fra 10 -20 cm afstand og tør med en blød klude. Der kan også sprayes direkte på kluden. Polering ikke nødvendigt.

INGEN ANVENDELSE
• På overflader, hvor der er forhøjet risiko pga. stor glideevne, f.eks. rat, pedaler, fodmåtter osv.
• På glas eller gennemsigtige plastdele, hvor der kan opstå striber
• På overflader som skal lakeres

TEKNISKE DATA:

FYSIKALSKE EGENSKABER:

Udseende Farveløs væske
Lugt Frugtig
pH-værdi Ikke angivet
Specifisk vægt [basis] 0,788 – 0,808
Viskositet Tynd væske
Brændbarhed Yderst brandfarlig, flammepunkt under –20 °C
Sammensætning Opløsning af flydende silikon og syntetisk duftstof i
kuldbrinte-opløsningsmidler med drivmiddel på
  butan/isobutan/propan-basis
Anvendelsestemperatur Til anvendelse ved rumtemperaturer
Udbud 400 ml spraydåse

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486416
56021
Anvendelsesområde Motorcykel
EAN/GTINs 5032227560215

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse