CASTROL
EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 130,40 per Liter
kr. 130,40
20 l Kanister   kr. 6,73 per Liter
kr. 134,66
5 l Kanister   kr. 77,51 per Liter
kr. 387,54
60 l Fad   kr. 69,94 per Liter
kr. 4.196,18
208 l Fad   kr. 51,62 per Liter
kr. 10.736,77

Produktdetaljer

EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H301: Giftig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331: Giftig ved indånding.
H361f: Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15142290
15142291
15270784
15270785
15270786
15664C
15664F
15665C
15665F
15669E
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA C3
MB 229.31
MB 229.51
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
Viskositet 5W-30
Serie EDGE Titanium FST
EAN/GTINs 4008177107016
4008177111624
4008177107009
4008177106989
4008177111617

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse