10W-30 STOU

HIGH PERFORMER
10W-30 STOU

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

20 l Kanister   kr. 26,60 per Liter
kr. 531,99
60 l Fad   kr. 35,89 per Liter
kr. 2.153,33
208 l Fad   kr. 25,27 per Liter
kr. 5.255,13

Produktdetaljer

10W-30 STOU

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.Gebrauchsnummern 15841918
15841966
15842025
18053
18083
18085
Anvendelsesområde

Traktor


Skovbrug
Have
Specifikationer ACEA E3
API GL4
API SF
Viskositet 10W-30
Serie STOU
EAN/GTINs 4051379516056
4051379517121
4051379516537

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse