10W-40 SAPS Russpartikelfilter

HIGH PERFORMER
10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kande   kr. 44,89 per Liter
kr. 224,44
20 l Kanister   kr. 31,27 per Liter
kr. 625,39
60 l Fad   kr. 40,57 per Liter
kr. 2.434,18
208 l Fad   kr. 29,95 per Liter
kr. 6.230,35

Produktdetaljer

10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15841916
15841962
15842010
15842020
18130
18131
18132
18198
Anvendelsesområde Lastbil
Personbil
Specifikationer ACEA E6
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1
MAN M3477
MB 228.5
MB 228.51
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RGD
Renault RLD-2
Renault RXD
Volvo VDS-3
Viskositet 10W-40
Karakteristika Helårsolie
Serie SAPS Russpartikelfilter
EAN/GTINs 4051379516971
4051379516032
4051379517077
4051379516490

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse