HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 82,08 per Liter
kr. 82,08
5 l Kande   kr. 49,07 per Liter
kr. 245,36
20 l Kanister   kr. 37,51 per Liter
kr. 750,28

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490305
15490306
15490307
15490308
15490309
18310
18311
18312
18313
18314
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA A1
ACEA B1
API CF
API SN
Viskositet 0W-20
Karakteristika Syntetisk
EAN/GTINs 4032167183124
4032167183100
4032167183131
4032167183117
4032167183148

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse