HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 88,33 per Liter
kr. 88,33
5 l Kande   kr. 55,07 per Liter
kr. 275,33
20 l Kanister   kr. 43,76 per Liter
kr. 875,13

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P201: Indhent særlige anvisninger før brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P308: VED eksponering eller mistanke om eksponering:
P313: Søg lægehjælp.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA C2
PSA B71 2312
Viskositet 0W-30
Karakteristika Universal
EAN/GTINs 4032167181243
4032167181205
4032167181229
4032167181212
4032167181236

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse