HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kande   kr. 40,15 per Liter
kr. 200,77
20 l Kanister   kr. 28,24 per Liter
kr. 564,73

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490340
15490341
15490342
15490343
19079
19080
19081
19082
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA A1
ACEA A5
ACEA B1
ACEA B5
API CF
API SN
Ford WSS-M2C 913-D
ILSAC-GF-3
ILSAC-GF-4
Renault RN 0700
Viskositet 5W-30
Karakteristika Syntetisk
EAN/GTINs 4032167190825
4032167190801
4032146719085
4032167190795

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse