HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 100,47 per Liter
kr. 100,47
5 l Kande   kr. 65,84 per Liter
kr. 329,19
20 l Kanister   kr. 55,06 per Liter
kr. 1.101,18

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490371
15490372
15490373
15490374
15490375
17039
17040
17041
17042
17043
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer ACEA A3
ACEA B3
API CF
API SL
EAN/GTINs 4032167170391
4032167170407
4032167170438
4032167170414
4032167170421

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse