QUARTZ 9000 5W-40

TOTAL
QUARTZ 9000 5W-40

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 70,64 per Liter
kr. 70,64
5 l Kande   kr. 46,21 per Liter
kr. 231,03

Produktdetaljer

QUARTZ 9000 5W-40

Total Quartz 9000 5W-40 - Højperformance-motorolie til otto- og dieselmotorer i personbiler

Anvendelse

 • QUARTZ 9000 er udviklet på basis af TOTAL syntese-teknologi, bl.a. til sportig kørsel under alle driftsbetingelser (kortrute, landvejskørsel, motorvej).

 • QUARTZ 9000 er velegnet til helårsbrug også ved de mest lave temperaturer.

 • QUARTZ 9000 muliggør længste skifteintervaller.

  Egenskaber

 • Excellent flydeevne ved laveste temperaturer sørger for sikker koldstart med mindste slid af de bevægelige byggedele.

 • Yderst stabil smørefilm også ved høje driftstemperaturer.

 • Bedste slidbeskyttelse af mekaniske enheder sørger for lang levetid af motoren.

 • De gode rensningsegenskaber muliggør lange serviceintervaller.

  Specifikationer og frigivelser:

 • ACEA A3/B4

 • API SM/CF

 • VW 502.00/505.00

 • MB 229.3

 • BMW Longlife-01

 • Porsche A40

 • PSA B71 2296 (Peugeot/Citröen)

  Sikkerhedssætninger (GHS)

  GHS07:

  Faresætninger:
  H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  H315: Forårsager hudirritation.
  H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
  H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
  H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


  Sikkerhedssætninger:
  P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
  P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
  P313: Søg lægehjælp.
  P337: Ved vedvarende øjenirritation:
  P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. • Gebrauchsnummern 14814328
  148650
  15765970
  166243
  Anvendelsesområde Personbil
  Specifikationer ACEA A3
  ACEA B4
  API CF
  API SN
  BMW LL 01
  MB 226.5
  MB 229.3
  PSA B71 2296
  Porsche A40
  VW 502.00
  VW 505.00
  Viskositet 5W-40
  Karakteristika Helårsolie
  Serie QUARTZ
  EAN/GTINs 3425901005560
  3425900000238

  Bedømmelser

  Tilbage til bedømmelserne

  Skriv bedømmelse