HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kande   kr. 39,96 per Liter
kr. 199,79
20 l Kanister   kr. 26,99 per Liter
kr. 539,81

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.Gebrauchsnummern 15490326
15490327
15490328
15490329
18172
18173
18233
18234
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Specifikationer ACEA A3
ACEA B3
ACEA E3
ACEA E5
API CI-4
API SL
Cummins 20076/7/8
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
MAN 3275
MB 228.3
MB 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Volvo VDS-2
Viskositet 20W-50
Karakteristika Universal
EAN/GTINs 4032167182332
4032167182349
4032167181724
4032167181731

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse